Lancaster Lincoln

A-04

Diện tích tim tường 85.4m2

Diện tích thông thuỷ 78.4m2