Lancaster Lincoln

A-03

Diện tích tim tường 80.8m2

Diện tích thông thuỷ 73m2